Všeobecné obchodné podmienky

ST-Krby, s.r.o. so sídlom č.d. 55 Vyšné nad Hronom 935 31, zapísaná v obchodnom registre Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 20319/N, IČO 36 807 567 

ďalej len „spoločnosť“ , „ST-Krby“ alebo tiež „predávajúci“

1) Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti ST-Krby, prevádzkovanom na internetovej adrese https://stkrby.eu/ (ďalej len „internetový obchod“), a uplatňujú sa výlučne u zmlúv uzavretých cez tento internetový obchod.

2) Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti spoločnosti ST-Krby, ako predávajúceho na strane jednej,
a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) alebo podnikateľa, ako „kupujúceho“ na strane druhej.

3) Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1)     Pre konkrétnu objednávku kupujúceho platia výlučne Všeobecné obchodné podmienky v ich znení platnom k dátumu objednávky.

2)     Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetové stránky internetového obchodu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach online (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky (prijatím ponuky) kupujúcim a prijatím objednávky spoločnosťou ST-Krby, s.r.o.. Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v slovenskom jazyku.

3)      Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že vykoná objednávku online s uvedením požadovaných údajov a  klikne na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil (údaje na objednávke sa ukladajú). Po odoslaní objednávky zašle spoločnosť ST-Krby  kupujúcemu e-mail (na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke), ktorým potvrdí príjem objednávky a uvedie rekapituláciu objednávky. Informácie, obdržané emailom, si kupujúci môže tiež vytlačiť.

4)      Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa. V prípade zmlúv, ktorých obchodník odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia strana (iná ako prepravca) určená spotrebiteľom získa tovar do fyzickej držby.

5)      Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto Všeobecné obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uzavretím kúpnej zmluvy upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

II. Označenie tovaru a cena tovaru

1)     U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru (napr. typ a účelovosť, použité materiály, výrobca a pod). Bližšie informácie k vlastnostiam ponúkaného tovaru sú k dispozícii kupujúcemu v informačnom letáku (informácie o vlastnostiach predávaných výrobkov, spôsobe použitia a údržby, ako aj o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z nesprávneho používania alebo údržby).

2)      U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená celková cena tovaru v eurách s DPH. Cena neobsahuje

  • náklady na doručenie,
  • dobierečné,
  • balné    

 

III. Platobné podmienky

1) Kupujúci má v rámci úhrady kúpnej ceny možnosť zvoliť z nasledujúcich spôsobov platby:

  • Platba kartou – akceptované sú tie platobné karty, ktoré sú uvedené na stránkach internetového obchodu, kupujúci zaplatí kúpnu cenu prostredníctvom platobnej karty po kliknutí na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“.
  • Platba na dobierku pri dodaní tovaru – kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri prevzatí tovaru. Cena dobierky je 1€.
  • Platba cez PayPal, resp. internetový platobný systém, kedy platba prebehne cez PayPal účty kupujúceho a predávajúceho.
  • Platba prostredníctvom online bankového prevodu , alebo príkaz na úhradu cez zabezpečený platobný formulár. Platobné údaje pre prevod peňazí sú automaticky prevzaté z objednávky kupujúceho, ktorý ich po zadaní prihlasovacích údajov do svojho internetového bankovníctva potvrdí autorizačným kódom.

 

IV. Zasielanie tovaru

1)     Spoločnosť ST-Krby poskytuje kupujúcemu doručenie tovaru  v rámci Slovenskej republiky:

  • Na dbierku, poštou alebo kuriérskou spoločnosťou a to bez obmedzenia, čiže pri akejkoľvek výške objednávky.

2)      Doručenie tovaru sprostredkuje zmluvný partner spoločnosti ST-KRBY (ďalej len „dopravca“) v čase od pondelka do piatku. Dodávka tovaru sa uskutoční do 5 pracovných dní po odoslaní objednávky, ak je tovar skladom. Tovar bude kupujúcemu dodaný na adresu, ktorú uvedie vo svojej objednávke (fakturačná alebo iná dodacia adresa). Zásielka bude obsahovať objednaný tovar, dokument s niektorými informáciami ako postupovať pri odstúpení od zmluvy a reklamácii a tzv. “Formulár na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie“. Kupujúci akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí, že faktúra mu bude odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii.

 

V. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Na základe nižšie uvedeného textu je v prípade odstúpenia od zmluvy (okrem iného) možné zvoliť nasledujúci postup:
a) kupujúci prinesie tovar osobne na predajňu spoločnosti ST-Krby, a to spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie a dokladom o zakúpení tovaru, načo budú kupujúcemu ihneď (v prípade, že tovar nebude znehodnotený, nosený) vyplatené všetky peňažné prostriedky v hotovosti.

b) kupujúci na vlastné náklady zašle tovar poštou spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie na adresu ST-Krby, s.r.o., ulica Nitrianska 587, 935 32 Kalná nad Hronom-Kalná, kedy spoločnosť ST-Krby kupujúcemu vráti rovnakým spôsobom ako pri platbe, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu (v prípade, že tovar nebude znehodnotený, nosený).

1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci upozorňuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru (typicky poštovné). Spotrebiteľ má právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy v neobmedzenej lehote, avšak iba v prípade, že sa bude jednať o tovar v nepoužitom a znovu predajnom stave.

2) Ak spotrebiteľ využije právo odstúpiť od zmluvy, považuje sa lehota na odstúpenie za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle alebo prípadne odovzdá (na predajni spoločnosti ST-Krby, s.r.o. na území Slovenskej republiky) spoločnosti ST-Krby, s.r.o. oznámenia, že od zmluvy odstupuje. Papierová podoba tzv. „formuláru na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie“ bude kupujúcemu zaslaná spolu s objednaným tovarom.

3) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá (na predajni spoločnosti ST-Krby, s.r.o. na území Slovenskej republiky) bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od nej dostal. Miesto spätného zaslania tovaru má kupujúci tiež možnosť vrátiť tovar počas ochrannej lehoty do predajne ST-Krby, s.r.o.

4) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti mu spoločnosť ST-Krby, s.r.o. bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Spoločnosť ST-Krby, s.r.o. vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú dodatočné náklady. Kupujúci akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí, že spoločnosť ST-Krby, s.r.o. vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky nasledujúcim spôsobom. Ak kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy osobne priamo v prevádzke spoločnosti ST-Krby, s.r.o. na území Slovenskej republiky, vráti spoločnosť ST-Krby, s.r.o. kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky v hotovosti. Pokiaľ kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom poštovej zásielky, vráti spoločnosť ST-Krby, s.r.o. prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu

  • bankovým prevodom na kupujúcim zvolený účet, pokiaľ kupujúci pri kúpe zvolil spôsob platby na dobierku,
  • alebo na bankový účet, ktorý je spojený s platobnou kartou, pokiaľ kupujúci pri kúpe zvolil spôsob platby kartou alebo prostredníctvom platobnej metódy SOFORT či PayPal. Spoločnosť ST-Krby, s.r.o. si dovoľuje upozorniť, že ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je spoločnosť ST-Krby, s.r.o. povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než jej kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar spoločnosti ST-Krby, s.r.o. odoslal.

5) Kupujúci zodpovedá spoločnosti ST-Krby, s.r.o. za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar musí byť zaslaný späť, prípadne vrátený, v nepoužitom a v znovu predajnom stave a tiež v originálnom obale. Ak bude tovar poškodený, potom si spoločnosť ST-Krby, s.r.o. vyhradzuje nárok na primeranú finančnú náhradu za znehodnotenie tovaru a vráti kupujúcemu kúpnu cenu len čiastočne (spoločnosť ST-Krby, s.r.o. si nárok za zníženie hodnoty tovaru jednostranne započíta, o čom bude kupujúceho informovať).

6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.    

 

VI. Informácia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

1) Spotrebiteľ má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo na alternatívne riešenie sporu s predávajúcim. Prednosťou tohto mimosúdneho riešenia je predovšetkým jeho rýchlosť, cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v prípade sporov medzi spoločnosťou ST-Krby, s.r.o.  a spotrebiteľom Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom p.schr. 49/A, Staničná č.9, 949 01 Nitra, internetová adresa: http://www.soi.sk, kde je k dispozícii aj formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Slovenská obchodná inšpekcia rieši spory bezodplatne. Ďalej môže byť príslušným aj iný subjekt určený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ministerstvo vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na svojich internetových stránkach http://www.mhsr.sk.

2) Sťažnosti / Riešenie sporov
Od 15. februára 2016 zriadila Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov. Spotrebitelia tak budú mať možnosť riešiť (cezhraničné) spory ohľadom svojich on-line objednávok i bez pomoci súdu. Platforma pre mimosúdne riešenie sporov je dostupná na externej internetovej stránke  http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

VII. Zodpovednosť za vady predanej veci

1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku.

2) Kupujúci je okrem iného oprávnený uplatniť právo za vady osobne v prevádzke spoločnosti ST-Krby, s.r.o. na území Slovenskej republiky alebo poštou na adrese ST-Krby, s.r.o.
3) Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vad, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

1) Za účelom prevádzkovania internetového obchodu spoločnosť ST-Krby, s.r.o. v rámci prevádzkovania internetového obchodu spracováva jednotlivé zásielky (vrátane následného odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy, prípadne uplatnenie práv kupujúceho z vadného plnenia).

2) Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze spoločnosti ST-Krby, s.r.o. pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných spoločnosti ST-Krby, s.r.o. v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby spoločnosť ST-Krby, s.r.o. mohla plniť svoje zmluvné povinnosti, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, tj. aby sa spracoval online nákup, plnili sa servisné služby, reagovalo sa na požiadavky zo strany zákazníka, prípadne, aby bola spoločnosť ST-Krby, s.r.o. nápomocná pri technických problémoch alebo aby sa s kupujúcim na jeho želanie skontaktovala. Na zabezpečenie presného a rýchleho vykonávania servisných služieb a služieb na podporu zákazníka, využíva spoločnosť ST-Krby, s.r.o. elektronické spracovanie dát .
Spoločnosť ST-Krby, s.r.o. ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi zaregistrovaných osôb, ktoré kupujúci oznámi v rámci registrácie, pričom sa jedná o nasledovné povinné údaje: oslovenie (žena/muž), meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, heslo. Kupujúci má právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných nárokov. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade so zákonnými požiadavkami.

 

IX. Kontakt na spoločnosť ST-Krby

1)     V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne sťažností, sa kupujúci môže obrátiť na zákaznícku linku: +421 36 639 50 71. Pracovná doba zákazníckej linky: pracovné dni 8:00 – 16:30

2) V prípade akejkoľvek otázky môže kupujúci tiež zaslať spoločnosti 036/639 50 71 e-mail na adresu:

info@stkrby.sk

3) V prípade odstúpenia od zmluvy alebo uplatnenie zodpovednosti za vady predanej veci je možné zaslať tovar na túto adresu:

ST-Krby – predajňa

Ulica Nitrianska 587
935 32 Kalná nad Hronom
Slovenská republika

 

X. Záverečné ustanovenia

1)     Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19. 1. 2018.

2)      Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom však pre konkrétny kúpnu zmluvu sú platné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy. Prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok. 

3)      Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si hradí kupujúci sám. Predávajúci spotrebiteľovi za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.